آموزش تقویت تمرکز و هماهنگی

هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات دست

هدف: هماهنگی چشم و دست

هدف: تقویت مهارتهای حرکتی ظریف، آموزش مهارت  خودیاری .

هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست و تقویت توجه و تمرکز

هدف: هماهنگی چشم و دست ، تقویت توجه و تمرکز.